strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2011.09.07 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie zaprasza do składania ofert

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Druga szansa” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-123/10 realizowany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 3,

Bukowno 32-332

 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu „Druga szansa” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkolenia z zakresu: Warsztaty z rynku pracy - aktywne poszukiwanie pracy.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Aktywne poszukiwanie pracy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Warunki realizacji usługi.
Termin realizacji szkolenia: 21.09 – 23.09.2011
Miejsce realizacji szkolenia: Gmina Bukowno.
Ilość grup: 1
Ilość uczestników:  ok.18 osób.
Ilość godzin szkoleniowych 24.

2. Forma realizacji usługi:
Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:
  a) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
  b) Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
  e) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  f) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym,
  g) Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009r.
  h) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.


5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji CV.
3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
4. Oświadczenie o dyspozycyjności składane przez każdego wykładowcę zaangażowanego w realizację  usługi (zał. Nr 1).  

Zamawiający nie pokrywa kosztu noclegu,
Zamawiający pokrywa koszt obiadu.

Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę przesłać na adres: mops_bukowno@poczta.onet.pl do dnia 14.09.2011.


Pliki do pobrania:

 

OŚWIADCZENIE O DYSPOZYCYJNOŚCI - WZÓR

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314207


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube