strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.01.05 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie
 

 
Miejsce wykonywania pracy:

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
32-332 BUKOWNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3

 

 

Stanowisko pracy:

 • Inspektor ds. świadczeń  funduszu alimentacyjnego i kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

niezbędne:

 1. Wyższe wykształcenie (preferowane: administracja, prawo, socjologia, politologia).
 2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). 
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów dotyczących ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów prawnych regulujących postępowanie administracyjne.
 8. Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz samodzielnego i sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 2. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie.
 4. Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 5. Doświadczenie pracy w administracji.

 

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie,
 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • przyjmowanie interesantów – stres związany z obsługą klientów,
 • praca wymagająca wysiłku umysłowego i koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
 • praca na parterze w budynku bez podjazdu, winda dla osób niepełnosprawnych,
 • praca przy komputerze,
 • praca przy sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie procedur w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, m.in. przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych.
 2. Opracowywanie sprawozdawczości, projektu budżetu z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 3. Ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.
 4. Rozliczanie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników, w tym wpłaty od komornika.
 5. Przekazywanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.
 6. Windykacja świadczeń alimentacyjnych.
 7. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych.
 8. Prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji osobowej, w sposób zgodny z przepisami prawa pracy.
 9. Ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników.
 10. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy.
 11. Prowadzenie kart czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i innych.
 12. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania planów i sprawozdań oraz  przygotowanie danych statystycznych z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń.
 13. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem pracowników.  
 14. Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS.
 15. Udzielanie indywidualnych wyjaśnień i odpowiedzi z zakresu prawa pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys - /Curriculum Vitae/.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*
 4. Kopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy.
 5. Kopie dokumentów, dyplomów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności .
 7. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej.*
 9. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
 10. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.*
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego).
 12. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie (sekretariat- pokój nr 2), w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. świadczeń funduszu alimentacyjnego i kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie” lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie)
na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wojska Polskiego 3
32-332 Bukowno

 

 

Termin składania dokumentów:

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do 20 styczeń 2012 r. do godz.15.00
 

 

Inne informacje:

 • List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej MOPS w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje nie zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego można odebrać w ciągu jednego miesiąca w pokoju  nr 2.
 • Druki oświadczeń są do pobrania w załączeniu. *

 

* Pliki do pobrania:

   

 OŚWIADCZENIE 

  

  OŚWIADCZENIE 

 

 

  

 

 

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274079


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube