strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.01.19 - Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE

UL. KOLEJOWA 16

32-332 BUKOWN0 

  

 


W dniu 19.01.2012 r. uległa zmianie treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy – Kierownik Referatu Finansowo – Księgowego z dnia 18.01.2012 r. w sposób następujący: pkt I „Wymagania niezbędne”, 2 tiret) „profil wykształcenia” otrzymuje brzmienie: ”finanse, rachunkowość, ekonomia, ekonometria, zarządzanie”.


     

OGŁASZA NABÓR

 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

Kierownik Referatu Finansowo – Księgowego
 

pełny wymiar czasu pracy

 

 

I.  Wymagania niezbędne:

 • wyższe wykształcenie ekonomiczne lub ukończone ekonomiczne studia podyplomowe,
 • profil wykształcenia: finanse, rachunkowość, ekonomia, ekonometria, zarządzanie,
 • minimum 4 lata pracy, co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości,
 • znajomość przepisów prawa:
  - ustawy o finansach publicznych w zakresie ogólnych zasad finansów publicznych oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
  - ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz podatkowej, 
  - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie finansów publicznych, w szczególności  w sprawozdawczości i rachunkowości.

 
II.  Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętności komunikatywne, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • zaangażowanie i odporność na stres,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność na poziomie co najmniej podstawowym korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości Urzędu Miejskiego w Bukownie,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Miejskiego,
 • przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Urzędu Miejskiego,
 • okresowa kontrola kasy.

 
IV.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stanowisko kierownicze,
 • miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • warunki szkodliwe nie występują.

 
V.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.),
 • kserokopie świadectw pracy  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy *,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Finansowo – Księgowego” w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą na adres:

 

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno

 

w terminie do dnia  31.01.2012 r. do godz. 15.00

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie  przy ul. Kolejowej 16.

 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 0 %.

 
        (-) Burmistrz Miasta Bukowno           
             Mirosław Gajdziszewski
             

 

 


 

 Pliki do pobrania:


 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274087


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube