strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.02.03 - Rewolucja śmieciowa - nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rewolucja śmieciowa -

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W tym artykule i kolejnych, które również będą się ukazywać cyklicznie na łamach „Głosu Bukowna” będziemy się starać przybliżyć mieszkańcom naszego Miasta zagadnienia nowego porządku prawnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a zwłaszcza zakres praw  i obowiązków właścicieli nieruchomości oraz organów gminy (Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta).

Ze względu na złożoność zagadnienia w tym artykule omówimy ogólny sens znowelizowanej ustawy oraz przekażemy niezbędne informacje o zmianie ustawy o ochronie zwierząt w kontekście zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązków organów gminy i każdego obywatela w celu właściwego stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt.

         Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaczęła obowiązywać od 2012 roku, zaś opisane w niej rozwiązania mają zostać wdrożone najpóźniej do połowy 2013 roku.

W 2012 roku gminy będą musiały przeprowadzić szereg prac analitycznych, projektowych, organizacyjnych, wdrożeniowych, które znajdą odzwierciedlenie w nowym regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wielu uchwałach obligatoryjnych ustalających zasady nowego „śmieciowego porządku prawnego”.

Wytycznymi do wprowadzenia nowych, szczegółowych rozwiązań w tym zakresie ma być Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który ma być uchwalony do końca czerwca 2012 r.

Pod rządami nowych przepisów gospodarowanie odpadami ma być realizowane w ramach regionów (podział województw na regiony określi Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi).

Do tej pory w odniesieniu do gospodarowania odpadami mieliśmy taką sytuację, że gminy uchwalały plany gospodarki odpadami i regulaminy utrzymania czystości, natomiast wdrażać system gospodarowania odpadami zarządzać nim i uzyskiwać oczekiwane wskaźniki odzysku miały firmy działające w tym segmencie rynku. Gminy miały więc ograniczone możliwości wpływania na realizacje tego zadania.

Uchwalona przez Sejm w 2011 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oznacza to, że gmina ma przejąć pełne władztwo nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi wytworzonymi w jej obszarze administracyjnym, w tym zarządzanie całym systemem zbierania i zagospodarowania odpadów. Gmina ma więc zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców  (czyt. właścicieli nieruchomości), zarządzać całym systemem zbiórki i osiągnąć wyznaczone ustawowo poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpowiednich frakcji odpadów. Za niewywiązanie się z tego obowiązku na gminy będą nakładane kary pieniężne.

Burmistrz jest zobowiązany do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zawrzeć z przedsiębiorcą, który wygrał przetarg umowę na ich odbiór.

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowić będą dochód gminy.

Wysokość należnej opłaty (sposób jej naliczania i terminy uiszczania określą uchwały Rady Miejskiej). Dla przedmiotowych opłat stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu, a w szczególności koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnej zbiórki odpadów,

- obsługi administracyjnej systemu.

Znowelizowane przepisy omawianej ustawy w art. 3, 7 odnoszą się również do zagadnienia ochrony zwierząt, określając zadania gmin w tym zakresie.

Ze względu na przypadki rażąco naruszające zasady humanitarnego traktowania zwierząt przybliżę Państwu treść najważniejszych przepisów znowelizowanej we wrześniu ubiegłego roku ustawy o ochronie zwierząt.

W rozumieniu przedmiotowej ustawy pod pojęciem humanitarnego traktowania zwierząt należy rozumieć takie traktowanie zwierzęcia, które uwzględnia jego potrzeby i zapewnia mu opiekę oraz ochronę.

Przepisy ustawy zabraniają:

- zabijania zwierząt z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie,

 - znęcania się nad zwierzętami,

- umyślnego zranienia lub okaleczenia zwierzęcia w szczególności przycinania psom uszu i ogonów,

- bicia zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub innymi obliczonymi na sprawienie specjalnego bólu,

- przeciążenia zwierząt pociągowych i jucznych,

- transportu zwierząt w sposób powodujący ich ból  i stres,

- używania uprzęży, pętli, stelaży, więzów i innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących ból, uszkodzenie lub śmierć,

- złośliwego straszenia lub drażnienia zwierząt,

- utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowych w szczególności uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji ciała,

- organizowania walk zwierząt,

- porzucenia zwierzęcia w szczególności psa lub kota przez właściciela lub inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,

- wystawienia zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu i życiu,

- utrzymywania zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalną potrzebę właściwą dla danego gatunku, 

- trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej  niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący uszkodzenie ich ciała lub cierpienia oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu, długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m,

- wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach oraz prowadzenia takich targowisk,

- rozmnażania psów i kotów w celach handlowych,

- zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikacje właściciela lub opiekuna,

- zabrania się nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach oraz psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli za wyjątkiem schronisk dla zwierząt oraz organizacji, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

W zakresie cytowanych wyżej przepisów ustawodawca nałożył również obowiązki na gminy i tak:

- zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy,

- zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im  miejsca w schronisku.

Rada Gminy musi podjąć uchwały dotyczące:

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,

- wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca starający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

Informuję także, że zaostrzeniu uległy przepisy karne przewidujące odpowiedzialność za złamanie postanowień ustawy. Podniesiono między innymi górną granicę kary pozbawienia wolności do lat trzech oraz przewidziano możliwość orzeczenia nawiązki w wysokości od 500 zł do 100.000 zł.

Zwracam się zatem do Państwa o respektowanie postanowień obowiązującego porządku prawnego w zakresie ochrony zwierząt i rzetelne potraktowanie problemu jakim jest bezdomność zwierząt oraz właściwą opiekę nad nimi.

     

         

       

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274086


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube