strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.07.25 - WYPRAWKA SZKOLNA 2012

Programem rz±dowym „Wyprawka szkolna” polegaj±cym na dofinansowaniu zakupu podręczników, w  tym roku będ± objęci uczniowie rozpoczynaj±cy naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej oraz klasie I szkoły ponadgimnazjalnej.

 
Programem będ± także objęci uczniowie słabowidz±cy, niesłysz±cy, z upo¶ledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawno¶ciami sprzężonymi, w przypadku gdy jedn± z niepełnosprawno¶ci jest niepełnosprawno¶ć wymieniona wyżej, posiadaj±cy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczaj±cy w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 
Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnychi niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc będzie przysługiwać uczniom pochodz±cym z rodzin spełniaj±cych następuj±ce kryterium:

  • uczniowie klas I szkół podstawowych – kryterium dot. ¶wiadczeń rodzinnych tj. – 504 zł netto na osobę w rodzinie,
  • pozostali uczniowie – kryterium dot. ¶wiadczeń z pomocy społecznej tj. 351 zł netto na osobę w rodzinie.
  • ponadto pomoc może być przyznana uczniom pochodz±cych z rodzin niespełniaj±cych kryterium dochodowego, ale w rodzinach istnieje ubóstwo, sieroctwo, bezdomno¶ć, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradno¶ć w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły do 4 wrze¶nia 2012 r.

Do  wniosku należy doł±czyć za¶wiadczenie o wysoko¶ci dochodów w rodzinie.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów nast±pi po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, rachunek lub paragon. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane s± po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonuj±cy zakupu.

 

 

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317668


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube