strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.02.08 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - RADCA PRAWNY


 
URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWN0

  
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
RADCA PRAWNY
pełny wymiar czasu pracy
 

 

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wpis na listę radców prawnych,
  b) co najmniej 2 – letni staż pracy w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych na stanowiskach wymagających umiejętności stosowania prawa
  c) zatrudnienie (umowa o pracę lub zlecenie) na stanowisku radcy prawnego w urzędzie administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych (samorządowych lub państwowych) przez okres co najmniej 1 roku.
   
 2. Wymagania dodatkowe:
  a)
  umiejętności komunikatywne, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
  b) zaangażowanie i odporność na stres,
  c) umiejętność obsługi edytorów tekstów oraz systemów informacji prawnych np. „LEX”.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a)
  konsultacje prawne,
  b) wydawanie opinii prawnych na wniosek Burmistrza oraz pracowników Urzędu,
  c) pomoc w przygotowaniu projektów aktów prawnych i decyzji administracyjnych,
  d) zastępstwo procesowe,
  e) nadzór nad egzekucją sądową i administracyjną,
  f) bieżące informowanie o zmianach przepisów prawnych,
  g) udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady, udział w komisjach przetargowych oraz konkursowych.
   
 4. Wymagane dokumenty:
  a)
  list motywacyjny,
  b) życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz 926 z późn. zm.),
  c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  e) kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  f) kwestionariusz osobowy,
  g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Radcy Prawnego” w sekretariacie Urzędu, lub wysłać pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno
w terminie do dnia  25 lutego 2013 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie  przy ul. Kolejowej 16.
 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł 0%.

 
  

        (-) Burmistrz Miasta Bukowno      
              Mirosław Gajdziszewski          

 

 

 

 Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317707


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube