strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.02.11 - Zatwierdzenie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


Decyzja       
 Burmistrza Miasta Bukowno      

 

 

      Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 93 ust. 1, 2 i 3 art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 3 w nawiązaniu do art. 6 pkt 1 oraz  97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

 

orzekam

 1. Z urzędu zatwierdzić podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym dla obrębu Wodąca jako działki o numerach: 254/14, 262/6, 315/6, 316/3 w ten sposób, że:
   
  1) z nieruchomości stanowiącej działkę nr 254/14 powstają działki:
  nr 254/15 o pow. 0,0439 ha,
  nr 254/16 o pow. 0,1435 ha,
  nr 254/17 o pow. 0,0832 ha
   
  2) z nieruchomości stanowiącej działkę nr 262/6 powstają działki:
  nr 262/8 o pow. 0,0994 ha,
  nr 262/9 o pow. 0,0112 ha,
  nr 262/10 o pow. 0,1659 ha,
  nr 262/11 o pow. 0,0156 ha
   
  3) z nieruchomości stanowiącej działkę nr 315/6 powstają działki:
  nr 315/7 o pow. 0,3902 ha,
  nr 315/8 o pow. 0,0126 ha,
   
  4) z nieruchomości stanowiącej działkę nr 316/3 powstają działki:
  nr 316/7 o pow. 0,1269 ha,
  nr 316/8 o pow. 0,0054 ha,
   
 2. Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Bukownie www.bukowno.pl oraz wywieszeniu na tablicach informacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
   

Uzasadnienie

 
     Przedmiotowy podział ma na celu wydzielenie układu komunikacyjnego dla obsługi Strefy Aktywności Gospodarczej oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna jako „KDD” – tereny ulic publicznych dojazdowych.
 

      Art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż podziału nieruchomości można dokonać z urzędu jeżeli jest on niezbędny                         do realizacji celów publicznych. Z art. 6 pkt 1 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że jest celem publicznym w rozumieniu ustawy wydzielenie gruntów pod drogi publiczne.
 

     Z uwagi na powyższe niniejszego podziału dokonuje się z urzędu. 
  

     Zgodnie z art. 97a w/w ustawy informacja o zamiarze dokonania podziału przedmiotowych nieruchomości została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Gazeta Wyborcza) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie a także poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych na terenie Miasta Bukowno. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, z uwagi na powyższe wszczęto postepowanie w sprawie podziału nieruchomości.
 

     Zgodnie z art. 93 ust. 3 w/w ustawy podział nieruchomości nie jest możliwy jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. W świetle powyższego nowopowstałe działki posiadać będą bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 

     Art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowieniem GB.6831.14.2012 z dnia 19.11.2012 r. Burmistrz Miasta Bukowno zaopiniował pozytywnie proponowany podział  przedmiotowej nieruchomości.
 

      Projekt podziału nieruchomości opracował geodeta uprawniony mgr inż. Aneta Majka – Matecka. Operat podziału nieruchomości przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za nr KERG 1212-1179/2012 w dniu 31.08.2012 r. 
 

      Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.
 

     Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w operacie ewidencji gruntów.
 

      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bukowno w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W związku z tym, iż decyzja niniejsza podlega publicznemu ogłoszeniu, jej doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


 

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314202


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube