strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.07.23 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bukownie przy ul. Szkolnej.

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 354/5 o pow. 0,1485 ha, położonej w Bukownie przy ul. Szkolnej, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1O/00076729/3 jako własność Gminy Bukowno.

 

Nieruchomość ta jest wolna od innych niż opisane poniżej obciążeń. Leży w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość oznaczona nr działki 354/5 obciążona jest służebnością przesyłu, polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości, pasem o szerokości 3m wzdłuż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w celu utrzymania (konserwacji, naprawy i remontu) odcinka ww. sieci na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Kluczewskiej 4 oraz powstrzymywania się od wznoszenia budynków i budowli oraz sadzenia drzew i krzewów w pasie służebności. W związku z przebiegającą przez ww. działkę (wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej) sieci kanalizacji deszczowej, nieruchomość oznaczona nr działki 354/5 zostanie dodatkowo obciążona, służebnością przesyłu, polegającą na prawie korzystania przez Gminę Bukowno z części nieruchomości stanowiącej pas o szerokości 3m, w celu utrzymania, konserwacji, naprawy i remontu sieci oraz na obowiązku właścicieli nieruchomości do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do ww. sieci, w szczególności od wznoszenia w pasie służebności budynków i budowli oraz sadzenia drzew i krzewów.

 

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 25.08.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad).
  2. Cena wywoławcza ww. nieruchomości, bez podatku VAT wynosi 112.060,00 zł. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w wysokości 20.000,00 zł, w terminie do dnia 19.08.2015r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A.(decyduje data uznania rachunku bankowego).
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej).
  4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  6. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
  7. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl.
      

 


 

 

R e g u l a m i n

 
przeprowadzenia w dniu 25.08.2015r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Szkolnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów prowadzonym dla obrębu Bukowno Miasto jako działka 354/5 o pow. 0,1485ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1O/00076729/3 jako własność Gminy Bukowno.

 

 

§ 1
Przetarg jest przetargiem ustnym nieograniczonym.
 

§ 2
1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu do dnia 19.08.2015r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 (liczy się data uznania rachunku bankowego). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. Osoba reprezentująca osobę prawną musi legitymować się dokumentem potwierdzającym jej uprawnienie do występowania w imieniu tej osoby prawnej.

§ 3
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Bukowno.

§ 4
Cena wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu jest ceną netto. Cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę zakupu nieruchomości.

 

§ 5
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

§ 6
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

§ 7
Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 8
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego zostały przelane środki tytułem wpłaty wadium.

 

§ 9
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

§ 10
Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty należności pomniejszonej o wadium, jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 przed terminem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

§ 11
Burmistrz Miasta Bukowno pisemnie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie jednego miesiąca od zamknięcia przetargu.

 

§ 12
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

§ 13
1.W przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 11 Burmistrz Miasta Bukowno odstępuje od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2. Burmistrz Miasta Bukowno może wyrazić zgodę na zmianę ustalonego miejsca i terminu zawarcia umowy sprzedaży wyłącznie z ważnych przyczyn, na pisemny wniosek uczestnika, który przetarg wygrał.

 

§ 14
Burmistrz Miasta może odwołać przetarg, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 


 

Zarządzenie nr 218/2015 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bukownie przy ul. Szkolnej, stanowiącej działkę nr 354/5, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto. 

Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314177


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube