strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.12.23 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 grudnia 2015 r. o godz. 15:30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuje XXII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 grudnia 2015r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z dnia 24.11.2015r i 7.12.2015r.
 3. Zapytania mieszkańców.
   
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014r.
  2. Zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023.
  3. Ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
  4. Zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
  5. Ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  6. Stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Uchylenia uchwały nr L/291/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno”.
  8. Zmieniająca Uchwałę Nr XX/138/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/80/2015 rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.
  9. Zmieniająca Uchwałę Nr L/330/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
  10. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  11. Zmieniająca uchwałę nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.06.2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie i Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.
  12. Zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum Południe.
  13. Ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej.
  14. Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
    
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 20.11.2015r. do 22.12.2015r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 28.11.2015r. do 22.12.2015r.
 7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314180


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube