strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.12.20 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 w zwi±zku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno wraz z Prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko.

 

Zgodnie z Uchwał± Nr XLIX/339/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 paĽdziernika 2017 r. zmiana Studium, która jest przedmiotem wyłożenia, polega  w szczególno¶ci na zmianie zapisów tekstu Studium w zakresie zasad dotycz±cych zgodno¶ci planów z ustaleniami Studium.

 

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno wraz z Prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko jest w czasie wyłożenia dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bukowno oraz na stronie www.umbukowno.pl.

 

Równocze¶nie informuję, że w terminie wyłożenia można zapoznać się z dokumentacj± projektu zmiany Studium oraz Prognozy oddziaływania  na ¶rodowisko, w tym z uzgodnieniami i opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 31.12.2018 r. do 30.01.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pokój nr 21, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwi±zaniami w projekcie zmiany Studium oraz Prognozie oddziaływania na ¶rodowisko odbędzie się w dniu 17.01.2019 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

Uwagi do zmiany Studium mog± składać osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj±ce osobowo¶ci prawnej.

 

Uwagi do zmiany Studium należy składać na pi¶mie do Burmistrza Miasta Bukowno z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu składaj±cego uwagę oraz oznaczenia nieruchomo¶ci, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2019r.

 

Uwagi do Prognozy oddziaływania na ¶rodowisko mog± być wnoszone do Burmistrza Miasta Bukowno w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomoc± ¶rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno¶ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@umbukowno.pl w terminie j.w.

 

Organem wła¶ciwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Bukowno.


        Burmistrz Miasta Bukowno


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274080


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube