strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.12.21 - Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 
Na podstawie art. 38 w zwi±zku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, dalej ustawa oo¶) oraz art. 49 w zwi±zku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej Kpa)

 
Burmistrz Miasta Bukowno

zawiadamia wszystkich zainteresowanych, w tym strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 20.12.2018 r. znak: ¦R.6220.5.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Remont Kanału Zachodniego z budow± piaskownika z infrastruktur± towarzysz±c± oraz przebudow± przepustu, w ramach Opracowania projektu Modernizacji Kanału Zachodniego pod k±tem możliwo¶ci przejęcia dodatkowych wód i ¶cieków”. Inwestorem przedsięwzięcia s± Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzib± w Bukownie, ul Kolejowa 37.

 
Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mog±cych potencjalnie znacz±co oddziaływać na ¶rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67 rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mog±cych znacz±co oddziaływać na ¶rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

 
Organem wła¶ciwym do wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Bukowno. Ponadto informuję o wydaniu opinii o braku konieczno¶ci przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ¶rodowisko przez: 1/ Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska w Krakowie –pismo z dnia 19.11.2018 r. znak OO.4220.1.321.2018.EC, 2/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu – opinia sanitarna z dnia 09.11.2018 r. znak PSSE.NNZ.513/19/18, 3/ Marszałka Województwa Małopolskiego – postanowienie z dnia 21.11.2018 r. znak SR-II.7013.3.28.2018.WM, 4/ Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW w Gliwicach - pismo z dnia 20.11.2018 r. znak GL.ZZ¦.2.435.274.2018.TH/.
 

Nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski przed wydaniem ww. decyzji.
 

Burmistrz Miasta Bukowno jednocze¶nie informuje wszystkich zainteresowanych, w tym strony postępowania, o możliwo¶ci zapoznania się z tre¶ci± ww. decyzji i dokumentacj± sprawy (jest ona wyłożona do wgl±du w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie - ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do pi±tku od godz. 7.00 do 15.00) w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorz±dowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za po¶rednictwem Burmistrza Miasta Bukowno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licz±c od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.
 

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem dostarczenia organowi o¶wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatni± ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 

Na podstawie art. 21 ustawy oo¶ zawiadamia się, iż dane/ informacje o: wniosku o wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach oraz Karcie Informacyjnej Przedsięwziecia oraz o wydanej przez Burmistrza Miasta Bukowno decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawieraj±cych informacje o ¶rodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Bukowno.
 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomo¶ci – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy oo¶ - poprzez: udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie bip.malopolska.pl/umbukowno/, wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, a także w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

 

 
 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274095


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube