strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.12.28 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ogłasza Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w dziale świadczeń rodzinnych

Bukowno, dn. 28.12.2018r.


OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR
W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

 

1. Nazwa i adres jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32-332 Bukowno, ul. Wojska Polskiego 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor
Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3.

3. Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

a) wykształcenie:

 • średnie oraz co najmniej 2 letni staż pracy lub
 • wyższe (preferowane wyższe ekonomiczne lub administracyjne)

b) wykaże się znajomością aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

c) pełna zdolność do czynności prawnych,

 

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

f) znajomość obsługi komputera,

 

4. Wymagania dodatkowe:

a) staż pracy w samorządowej jednostce budżetowej w przypadku wykształcenia średniego,
 

b) umiejętność pracy w zespole,

 

c) samodzielność i odpowiedzialność, zdolność pracy pod presją czasu,

 

d) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

Do zadań podinspektora w Dziale świadczeń rodzinnych należeć będzie w szczególności:

a) obsługa interesantów ubiegających się o świadczenia:

 • rodzinne,
 • opiekuńcze,
 • "Za Życiem",

b) przyjmowanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń,

 

c) sprawdzanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

 

d) dokonywanie kwalifikacji uprawnień osób, na podstawie złożonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 

e) wprowadzenie danych do systemów informatycznych,

 

f) prowadzenie niezbędnych rejestrów,

 

g) sporządzanie planów na realizację świadczeń oraz sprawozdań z realizacji świadczeń,

 

h) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz list wypłat świadczeń,

 

i) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

 

i) przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3,

 

b) praca w wymiarze 1 etatu w pokoju dwuosobowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

 

c) budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, jednakże toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu listopadzie 2018r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie jest niższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty – wszelkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub inny podmiot do tego uprawniony:

a) list motywacyjny,

 

b) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,

 

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

 

d) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzula zgody stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

e) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, które kandydat może złożyć dodatkowo:

a) życiorys (CV)
b) opinie, referencje,
c) kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
d) kserokopie świadectw pracy.

 

8. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać w sekretariacie pokój nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie" umieszczonym na kopercie lub drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną powinny zostać uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 17.01.2019 r. (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie).

 

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę od dnia 1 marca 2019r.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie www.bukowno.naszops.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bukowno.naszops.pl/bip/praca oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bukowno: www.umbukowno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

 

 

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
   
 2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
  • testu kwalifikacyjnego,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie
Anna Feliksik

 

Pliki do pobrania:

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276629


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube