strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Opłata skarbowa

Z dniem 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), zgodnie z którą nie będą stosowane znaki opłaty skarbowej.

 

W związku z powyższym zapłatę należnej opłaty skarbowej będzie można dokonać bezgotówkowo na rachunek Urzędu:

 

Urząd Miejski w Bukownie

ul. Kolejowa 16

32-332 Bukowno
 

PEKAO SA O/Nowy Sącz Nr 90 1240 4748 1111 0000 4873 9140

 

 

Burmistrz Miasta

(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 

 

Cennik opłat skarbowych
i od wydawanych zaświadczeń

 


UWAGA! Klikając na piktogram symbolizujący kod QR znajdujący się przy dokonywanej czynności urzędowej można uiścić należną opłatę skarbową przy użyciu tzw. fotopłatności. Wystarczy zeskanować kod QR przez swoją bankową aplikacją mobilną, a wówczas na podstawie danych odczytanych z kodu, formatka przelewu zostanie uzupełniona automatycznie.

 

Urząd Stanu Cywilnego
 

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Sporządzenie aktu małżeństwa

84,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

38,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zaświadczenie o stanie cywilnym

38,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

24,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

24,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

50,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

39,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu

39,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego

39,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

39,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.

39,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Pozostałe zaświadczenia

17,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17,00 zł

 

Referat Spraw Obywatelskich

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za zaświadczenie

17,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za pełnomocnictwo

17,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za wydanie decyzji administracyjnej

10,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL

31,00 zł

 

Referat Przedsięwzięć Publicznych

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Wydanie decyzji na zjazd publiczny

82,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za pełnomocnictwo

17,00 zł

 

Referat Organizacyjno - Administracyjny

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Stwierdzenie wiarygodności podpisu

9,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Poświadczenie zgodności z oryginałem za każdą rozpoczętą stronę

5,00 zł

 

Referat Finansowo - Księgowy

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za zaświadczenie o niezaleganiu
w podatkach lokalnych

21,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

17,00 zł

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Wydanie decyzji o rozgraniczeniu działek

10,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zaświadczenie z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

17,00 zł

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

205,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu (drzewa i krzewy)

17,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

17,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

82,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

107,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

616,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

616,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

616,00 zł

Pobierz kod QR i zeskanuj-i-zapłać w Twojej mobilnej aplikacji bankowej Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

50,00 zł

 

 

Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317632


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube