strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2022-01-20 Czwartek, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Ochrona ¶rodowiska

Zdjęcie - Diabla GóraNa terenie gminy znajduj± się biocenozy o charakterze zbliżonym do naturalnych, miejsca proponowane do objęcia ochron± prawn±. Proponuje się utworzenie rezerwatu przyrody Diabla Góra o powierzchni 26 ha. Rezerwat posiada już kompletn± dokumentację, która jest złożona w Ministerstwie Ochrony ¦rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le¶nictwa.

Diabla Góra osi±ga wysoko¶ć 383m n.p.m. i stanowi doskonały punkt widokowy. Jest zbudowana z triasowych, czę¶ciowo zdolomityzowanych, płytowych wapieni falistych. Interesuj±cym zjawiskiem jest występowanie obok siebie wzgórz węglanowych i form wydmowych, co jest typowe dla Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, ale rzadkie dla Wyżyny ¦l±skiej. Zaobserwować tu można duże urozmaicenie rzeĽby terenu, znaczne zróżnicowanie wysoko¶ci, strome stoki, wzgórza oraz dobrze zachowan± jaskinię. Obszary chronione Szata ro¶linna charakteryzuje się występowaniem zbiorowisk le¶nych – buczyny, ¶wieżego boru sosnowego. Spotyka się tu stare  150 – 200-letnie drzewa. Na całym obszarze występuje wiele gatunków chronionych i rzadkich. Rosn± tu storczyki, głównie buławniki, kruszczyk szerokolistny, żłobik koralowy, czosnek skalny. 

Czę¶ć powierzchni gminy zajmuje otulina Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (czę¶ć południowo – wschodnia). Obok fragment mapki "Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w granicach dawnego woj. katowickiego". 

Dla doliny Sztoły i jej najbliższego otoczenia proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego (powierzchnia ok. 500 ha). Zdjęcie - Rzeka Sztoła Największym walorem proponowanego obszaru chronionego jest piękno samej rzeki, która nie uregulowana płynie tworz±c malownicze meandry, zakola. Koryto rzeki charakteryzuje się zmienn± szeroko¶ci± oraz głęboko¶ci±, w jednych miejscach przepływ wody jest szybki, w innych wolny i leniwy, tworz± się rozlewiska, zabagnienia. Woda płyn±ca Sztoł± jest czysta, o czym ¶wiadcz± żyj±ce w niej pstr±gi. Dolina Sztoły i jej najbliższe otoczenie stanowi miejsce występowania rzadkich gatunków ro¶lin i zwierz±t. Z gatunków chronionych stwierdzono: wawrzynka wilczełyko, kruszczyka szerokolistnego, buławnika czerwonego, pomocnika baldaszkowatego, konwalię majow±, kruszynę pospolit±. W dniu 18 wrze¶nia 1996 r. Uchwał± Nr XIX/161/96 Rada Miejska w Bukownie wprowadziła ochronę indywidualn± „Doliny rzeki Stoły wraz ze stref± ochronn±”. 

Na wniosek Komisji Ochrony ¦rodowiska tutejszej Rady prowadzi się aktualnie prace nad objęciem ochron± w drodze pomników przyrody kilku wiekowych drzew ( jesion przy ul. Wod±ca i klony w okolicy ulicy Wygiełza). Do projektowanych użytków ekologicznych (lista wojewódzkiego konserwatora przyrody) należy między innymi stanowisko jałowca pospolitego  - „Jałowce” w granicy gmin Jaworzna i Bukowna.

Zdjęcie - Góra Buczyna  Obszar gminy pomimo rozwoju przemysłu nie stracił charakteru rekreacyjnego między innymi dzięki dużej repliki zegarków powierzchni lasów sosnowych i bukowych, malowniczym zakolom rzeki Sztoły. Atrakcyjne miejsca pod względem przyrodniczym można poznać korzystaj±c ze „¦cieżek dydaktycznych po terenach rekultywowanych Kopalni Piasku „Szczakowa” S.A.” lub ze „¦cieżek rowerowych - rejon Olkusz” lub też korzystaj±c z turystycznych szlaków pieszych – niebieskiego i żółtego.

Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2022

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Narodowy Spis Powszechny 2021

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3379104


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube