strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-30 Piątek, Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w Bukownie.

Załącznik do Uchwały Nr XV/84/2019
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

Regulamin targowiska stałego

"Mój Rynek" w Bukownie

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego "Mój Rynek" w Bukownie.

 

POŁOŻENIE I WYPOSAŻENIE TARGOWISKA

 

§ 1. 1. Ogólnodostępne, całoroczne targowisko "Mój Rynek" położone jest przy ul. Zwycięstwa w Bukownie na działkach o numerach i powierzchniach:

277/130 o powierzchni 1779 m2,

277/131 o powierzchni 1912 m2 ,

277/132 o powierzchni 163 m2,

277/45 o powierzchni 586 m2

i o łącznej powierzchni 4 440 m2.

2. Ogólna powierzchnia handlowa targowiska określonego w ust. 1 wynosi 1434 m2.

 

§ 2. Targowisko obejmuje:

1. Wydzielone stanowiska do handlu pod zadaszeniem o pow. 490 m2  w ilości 42 szt.

 

2. Dwa pawilony handlowo-usługowe z lokalami o numerach i powierzchniach:

1) W pawilonie handlowo-usługowym Nr 1:

a) lokal nr 1 o powierzchni 15,41 m2
b) lokal nr 2 o powierzchni 31,63 m2
c) lokal nr 3 o powierzchni 15,49 m2
d) lokal nr 4 o powierzchni 15,51 m2
e) lokal Nr 5 o powierzchni 31,63 m2
f) lokal nr 6 o powierzchni 15,41 m2
g) pomieszczenie administracyjne zarządzającego targowiskiem wraz z aneksem socjalnym i toaletą o powierzchni 15,47 m2
h) sanitariaty ogólnodostępne o powierzchni 14,24 m2

2) W pawilonie handlowo-usługowym Nr 2:

a) lokal nr 1 o powierzchni 35,44 m2
b) lokal nr 2 o powierzchni 17,23 m2
c) lokal nr 3 o powierzchni 17,14 m2
d) lokal nr 4 o powierzchni 53,10 m2
e) lokal nr 5 o powierzchni 17,14 m2
f) lokal nr 6 o powierzchni 17,23 m2
g) lokal nr 7 o powierzchni 35,44 m2

3) Budynek handlowy z wynajętymi lokalami użytkowymi.

3. Odpowiednio oznakowane miejsca w południowej części targowiska o powierzchni 210 m2 z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośredniej pod handel z samochodów.

 

4. Odpowiednio oznakowane właściwymi znakami drogowymi ciągi komunikacyjne.

 

5. Trawniki na gruncie rodzimym.

 

ZASADY OGÓLNE

 

§ 3. 1. Właścicielem targowiska „Mój Rynek” jest Gmina Bukowno.

 

2. Targowisko jest zarządzane przez zarządcę w imieniu Gminy Bukowno, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 4. Handel na targowisku odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

§ 5. 1. Targowisko jest czynne w poniedziałki i środy od godz. 6.30 do godz.12.00, a w pozostałe dni tygodnia (oprócz niedziel i świąt) od godz. 6.30 do godz. 14.00.

 

2. Godziny zakończenia sprzedaży określone w ust. 1, oznaczają, że kupujący są obowiązani do tych godzin opuścić teren targowiska.

 

3. Zasady określone w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą imprez okazjonalnych oraz najmu lokali w pawilonach handlowo-usługowych określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f, pkt 2 oraz budynku handlowego określonego w § 2 ust. 3.

 

§ 6. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, w tym rolnicy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na podstawie opłaty targowej w postaci pokwitowania wg wzoru ustalonego przez zarządzającego targowiskiem uiszczonej w dniu sprzedaży lub na podstawie umowy najmu.

 

2. Uprawnionym do pobierania opłaty targowej jest zarządzający targowiskiem, wyznaczony odrębnymi przepisami, jako inkasent.

 

3. Rolnikiem, o którym mowa w ust.1 jest rolnik w rozumieniu § 4 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.07.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

4. Na potrzeby Regulaminu targowiska ustala się, że dokumentami potwierdzającymi status rolnika są łącznie przedłożone zarządzającemu targowiskiem oświadczenie osoby, że posiada status rolnika – wg wzoru oświadczenia przekazanego przez zarządzającego targowiskiem wraz z zaświadczeniem właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającym objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub zaświadczeniem właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzającym złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników.

 

5. Ważność zaświadczeń, o których mowa w ust. 4 ustala się na okres 1 roku od daty ich wydania.

 

6. Zarządzający targowiskiem jest uprawniony do weryfikacji statusu rolnika.

 

7. Na targowisku mogą być organizowane imprezy okazjonalne.

 

WYZNACZANIE MIEJSC HANDLOWYCH

 

§ 7. Wszystkie stanowiska do handlu określone w § 2 ust. 1 i ust. 3 oraz lokale w pawilonach handlowousługowych określone w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 są wyraźnie i trwale oznakowane numerami
porządkowymi.

 

§ 8. Stanowiska do handlu są udostępniane przez pracownika zarządzającego placem targowym.

 

§ 9. 1. Lokale w pawilonach handlowo-usługowych określone w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 udostępniane są na odrębnych zasadach z uwzględnieniem warunków i zasad niniejszego regulaminu.

 

2. Lokale użytkowe w budynku handlowym określonym w § 2 ust. 2 pkt 3 wynajmowane są na podstawie przepisów Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 19 lipca 2012 r. pod poz. 3514 ze zmianami: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 7108 z dnia 9 grudnia 2013 r., poz. 4189 z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 7764 z dnia 16 listopada 2018 r.

 

PROWADZENIE HANDLU

 

§ 10. 1. Targowisko przeznaczone jest w pierwszej kolejności pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych przez rolników określonych w § 6 ust. 3, w tym na oznakowanej powierzchni 190 m2 pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, co stanowi 13,25% powierzchni handlowej.

 

2. Zajmowanie stanowisk do handlu odbywa się wg wskazówek i za zgodą pracownika zarządzającego targowiskiem.

 

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania miejsc pod sprzedaż pozostałych towarów.

 

4. Czynności związane z dostawą i usunięciem towarów na potrzeby sprzedających na terenie targowiska powinny być dokonane w ciągu pół godziny przed i po czasie określonym w § 5 ust. 1.

 

5. Zabrania się ustawiania towarów na ciągach komunikacyjnych, miejscach wyznaczonych do parkowania i trawnikach na gruncie rodzimym.

 

6. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyłączeniem:

1) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,
2) środków farmakologicznych, materiałów medycznych,
3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych,
4) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,
5) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,
6) zwierząt,
7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

§ 11. 1. W związku z uzyskaniem przez Gminę Bukowno wsparcia finansowego na przebudowę targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie 25 % niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty.

 

2. Szczegółowe zasady wynajmu powierzchni handlowej, o której mowa w ust. 1 dla rolników oraz pozostałych uprawnionych określonych § 6 ust. 1 ustala Burmistrz Miasta Bukowno i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

3. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1 rozumie się powierzchnię pawilonów handlowousługowych z lokali określonymi w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

§ 12. 1. Sprzedający, kupujący oraz inne osoby korzystające z targowiska powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom w sprzedaży i zakupie.

 

2. Wszystkie towary mogą być wystawione przez sprzedających tylko w granicach zajętego i opłaconego placu bądź obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.

 

3. Towary mogą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich stanowisk do handlu lub obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.

 

4. Prowadzący handel określeni w § 6 ust. 1 zobowiązani są do zachowania dowodów opłaty targowej do chwili opuszczenia targowiska i ich okazania na żądanie osób uprawnionych.

 

§ 13. Na targowisku zabrania się:

1) wprowadzania psów ( nie dotyczy psów przewodników),
2) prowadzenia gier hazardowych i losowych,
3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,
4) samowolnej zmiany usytuowania stanowiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży osobom trzecim,
5) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska.

 

§ 14. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania Regulaminu targowiska,
2) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż, a po zakończeniu sprzedaży zebrania i usunięcia odpadów w miejsca wyznaczone na terenie targowiska przystosowane do tych celów.

 

§ 15. Zarządzający targowiskiem nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku przez sprzedających lub kupujących.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 16. Kontrolę bezpośrednią nad przestrzeganiem zasad ustalonych niniejszym Regulaminem sprawuje zarządzający targowiskiem.

 

§ 17. Książkę kontroli przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych pracownik zarządzającego targowiskiem.

 

§ 18. Skargi w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmowane są przez zarządzającego targowiskiem.

 

§ 19. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3278617


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube