strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.04.01 - Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko opiekuna w Dziale Usług Opiekuńczych.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO OPIEKUNA W DZIALE USŁUG OPIEKUŃCZYCH.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku pomocniczym: opiekuna usług opiekuńczych - umowa o pracę 1 etat.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

 

3. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 

4. umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,

 

5. znajomość topografii gminy Bukowno,

 

6. mile widziane, aby osoba świadcząca usługi posiadała kwalifikacje do wykonywania zawodu: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej; osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi oraz posiadała potwierdzone doświadczenie w pracy z osobami zależnymi, wymagającymi opieki,

 

7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 

8. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka transportu,

 

9. nieposzlakowana opinia.

 

2.Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania bieżących problemów osoby wspieranej,
 • dyskrecja,
 • wysoka kultura osobista,
 • empatia,
 • obowiązkowość,
 • zaangażowanie i odporność na stres,
 • uczciwość,
 • umiejętność analitycznego myślenia, planowania i organizowania czasu pracy,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;

 

3. Zakres obowiązków:

1. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osoby wspieranej w jej miejscu zamieszkania:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się i inne niezbędne);
   
 • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji inne niezbędne);
   
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
   
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej inne niezbędne),
   
 • koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usług opiekuńczych zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz indywidualnym planem wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną,

 

2. czynności administracyjno-biurowe:

 • planowanie czasu pracy opiekunek oraz nadzorowanie zadań wynikających z dzienników czynności opiekuńczych,
   
 • prowadzenie rozliczenia kart czasu pracy opiekunek,
   
 • prowadzenie stałego monitoringu usług opiekuńczych poprzez wizyty w środowisku (w miejscu wykonywania usług opiekuńczych),
   
 • sporządzanie szczegółowych raportów i sprawozdań z wykonywanych usług opiekuńczych,
   
 • kontrola rzetelności i ciągłości realizacji usług opiekuńczych oraz reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji usług,

 

4. Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy: praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie oraz w środowisku zamieszkania klienta MOPS. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
  • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzula zgody (załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 • w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, które kandydat może złożyć dodatkowo:

 • życiorys (CV)
 • opinie, referencje,
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 • kserokopie świadectw pracy.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do 20.04.2021 r. w Sekretariacie (pok. nr 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy mops_bukowno@poczta.onet.pl

Kierownik MOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie

Anna Feliksik

 

Załączniki 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274091


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube